Ons verhaal

Op De Groene Oase wordt gewerkt in 4 units. In deze units wordt gewerkt in heterogene groepen. Hierin zitten kinderen van 2 leerjaren bij elkaar in de stamgroep. De stamgroep is de basis van waaruit het kind werkt. Elke dag start een kind in zijn of haar stamgroep. De instructies van de lessen worden gegeven door een leerkracht uit de unit. Zo kan er veel meer op het juiste niveau les gegeven worden. Er wordt op deze manier veel door de leerkrachten samengewerkt en er zijn voor kinderen en leerkrachten meer mogelijkheden. Soms worden kinderen juist op leer,- en werkhouding gegroepeerd of is er meer mogelijkheid voor uitdaging. In alle groepen wordt filosofie aangeboden. In de bovenbouw is er Kien voor rekenen, de digitale leerschool voor Engels en is er een blok Frans. Er is in elke unit ondersteuning door lerarenondersteuners. Hierdoor is er meer tijd om met kinderen in gesprek te gaan over hun leerdoelen en welbevinden. Er zit een opbouw in deze manier van werken. In unit 1/2 zitten de kinderen nog voornamelijk in hun stamgroep. Dit wordt door de jaren heen op een geleidelijke manier opgebouwd. Ons onderwijs komt voort uit drie waardes:

Verbinding

Als school voelen we ons verbonden met de scholen om ons heen, scholen binnen onze stichting, de voor en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal. We vinden het belangrijk dat kinderen zich verbonden voelen met elkaar, met ons als leerkrachten, maar ook dat ouders zich verbonden voelen met school. We hebben hetzelfde doel voor ogen. Kinderen verder brengen in hun ontwikkeling in samenspraak en samenwerking met ouders.

Verantwoordelijkheid

We voeden kinderen op tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. We stimuleren kinderen door hen bewust te maken van de mogelijkheden die zij zelf hebben om zelf bij te dragen. Onze school heeft het Eco-schools keurmerk behaald. Eco-schools is een internationaal netwerk van duurzame scholen. Zo wordt het afval gescheiden ingezameld en werken we eraan om zo min mogelijk afval te produceren. Het gebruik van pakjes drinken is verminderd door het gebruik van Doppers. We vragen aandacht voor verantwoordelijk gebruik van energie en water. We leren kinderen waardering te hebben voor alles wat groeit en bloeit. Kinderen merken dat zij op allerlei wijzen mee kunnen werken aan een betere wereld door actief te zijn als vrijwilliger en door deel te nemen aan activiteiten ter bestrijding van ziekte en armoede dichtbij en ver weg. We hebben een groen schoolplein waar kinderen in de onderbouw les krijgen van de natuurjuf. In de bovenbouw werken de kinderen in een volkstuin.

Vertrouwen

Op De Groene Oase werken we vanuit het vertrouwen dat kinderen de mogelijkheid hebben om te groeien. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en volwassenen die geloven in de mogelijkheid om hun intelligentie te ontwikkelen, dit ook kunnen. Dit wordt the Growth mindset genoemd. Kinderen en volwassenen die geloven dat intelligentie vaststaand, de zogenaamde Fixed mindset, en onveranderbaar is, scoren aantoonbaar slechter op tests. Wij richten ons onderwijs in op een wijze die kinderen aanzet om een groeimindset te ontwikkelen en stellen ons verwachtingsvol op.