Oudercommissie

Wat moet u weten

De oudercommissie is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor het optimaal functioneren van de school bij zowel binnen- als buitenschoolse-activiteiten zoals: sinterklaas, kerstviering, open ochtend, paasontbijt, discofeest, schoolfotograaf en schoolreis. 

De minimale zittingstermijn voor oudercommissie-leden is 3 jaar. De leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingstermijn is 6 jaar. Jaarlijks zal de oudercommissie indien nodig aan het eind van het schooljaar een oproep doen voor nieuwe leden voor het komende schooljaar. Iedere ouder kan zichzelf kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten wordt door middel van loting bepaald wie er lid wordt. Deze loting vindt plaats onder toezicht van de voorzitter en een personeelslid.

Het schoolteam kiest uit haar midden twee leden, die als contactpersonen tussen team en ouders eveneens zitting hebben in de oudercommissie.

De oudercommissie beheert het ouderfonds, waaruit bovenstaande activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden. De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter instemming voor aan de MR in de maand juni. De jaarlijkse verantwoording over de uitgaven vindt in de maand oktober plaats aan de MR.