Medezeggenschapsraad

Wat moet u weten

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten , terwijl de directeur als adviserend lid zitting heeft in de raad.
Als hoofdtaken van de MR gelden:

  • Overleg voeren met het bestuur over de algemene gang van zaken op school. De raad moet over een groot aantal zaken door het bestuur worden gehoord. De raad kan het bestuur adviseren, maar heeft bij bepaalde zaken instemmingsrecht.
  • Onderling overleg over alle schoolaangelegenheden; gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en stand- punten kenbaar maken aan het bestuur.

  • Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

  • Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

De MR is te bereiken via mr@groeneoase.pcpow.nl

Namens de MR hebben een ouder en personeelslid ook zitting in de GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het PCPOW.

 

Oudergeleding

 

Pieter 't HartVoorzitter
Remco van den Beukel

 

Gonda Verboon-de Zeeuw

 

Personeelsgeleding

 

Sharda Hakkeling

 

Linda Bravenboer

 

Bram Lindhout

 

Adviserend lid

 

Kristin Oosterman